Logo

Etusivulle

Ajankohtaista
Hallitus
Yleistietoja
Kilpailukalenteri
Liity jäseneksi
Linkkejä
Seuran säännöt
Lomakkeita
Jäsentiedotteet

Pohjois-Hämeen Urheiluautoilijat ry:n säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Pohjois-Hämeen Urheiluautoilijat ja sen kotipaikkana on Ruoveden kunta.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton hallintataidon ja liikennekulttuurin edistäminen ja kehittäminen Pohjois-Hämeessä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kilpailuja, näytöksiä ym. autourheiluun liittyviä valistus-, tiedotus-, koulutus-, ja harjoitustilaisuuksia sekä tukea jäsenistönsä kilpailuharrastusta. Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia sekä järjestää asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä. Lisäksi yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja osakkeita. Yhdistys ei harjoita elinkeinoa.

3 §
Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Autourheilun Kansalliseen Keskusliittoon AKK:n.

4 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Alle 18 vuotiaat voivat olla samoin edellytyksin nuorisojäseniä. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö.
Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Kannattajajäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Nuorisojäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

5 §
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoituksen yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eronnut on velvollinen suorittamaan maksunsa ja muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet joihin hän on ennen eroamistaan sitoutunut.

6 §
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli 3 (kolme) kuukautta sen erääntymisestä lukien, tai jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta.
Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus hallitukselle on tehty.

7 §
Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.
Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksun suorittamisesta määrätyksi ajaksi sairauden, asevelvollisuuden tms. syyn vuoksi.
Syys- tai kevätkokous voi kutsua jäsenen ainaisjäseneksi, jos hän on suorittanut yhdistyksen syyskokouksen määräämän ainaisjäsenmaksun tai tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. Kunniapuheenjohtaja, kunnia- ja ainaisjäsenet ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta.

8 §
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

9 §
Kevätkokouksessa käsitellään;

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. ääntenlaskijat
 3. Todetaan
  1. läsnäolijat
  2. äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitellään vuosikertomus edelliseltä vuodelta
 6. Esitellään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 7. Päätetään ainais- ja kunniajäsenten kutsumisesta
 8. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten kevätkokoukselle esittämät asiat

Syyskokouksessa käsitellään;
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. ääntenlaskijat
 3. Todetaan
  1. läsnäolijat
  2. äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi
  1. toimintasuunnitelma
  2. talousarvio
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 7. Valitaan kymmenen (10) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä hallitukseen seuraavaksi kalenterivuodeksi
 8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 9. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, nuorisojäsen-, ainaisjäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 10. Päätetään ainais- ja kunniajäsenten kutsumisesta
 11. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten syyskokoukselle esittämät asiat

10 §
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

11 §
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta Pohjois-Hämeessä ilmestyvissä paikallislehdissä julkaistavalla ilmoituksella tai kokouskutsulla, joka on lähetettävä jäsenkirjeenä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

12 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen syyskokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen (10) muuta varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, joka voi olla hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan ja viiden muun jäsenen läsnäollessa. Hallitus voi nimetä avukseen työvaliokunnan hoitamaan yhdistyksen juoksevia asioita sekä toimihenkilöitä ja -kuntia eri tarkoituksiin.

13 §
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on valmistettava edelliseltä vuodelta tammikuun kuluessa ja annettava tilintarkastajille helmikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

14 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen keskuudestaan valitseman varsinaisen jäsenen kanssa.

15 §
Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa.

16 §
Jos yhdistys päätetään purkaa, on sen varat luovutettava autourheilua ja liikennekulttuuria edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Selvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

17 §
Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

18 §
Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.


Sivun alkuun


© P-HUA
phua@phua.fi